Jūsų duomenis tvarko UAB Renatos Namai, įmonės kodas 304197391, Aušros g. 50-1a, Utena (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu).

Ši privatumo politika reglamentuoja ir elektroninės svetainės bei vartotojo (toliau – Jūs/Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pagal atitinkamus teisės aktus (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), iš anksto nustatytais tikslais, o Jūsų asmens duomenys yra tinkamai saugomi bei konfidencialūs.